top of page

KAUPUNGIT JA KUNNAT

Autamme kuntia varautumaan kaupunki-ilmailun muutokseen. Laadimme kanssasi innovatiivisten ilmailupalveluiden strategian sekä alailmatilan suunnitelman, jossa otetaan huomioon paikalliset tarpeet ja olosuhteet. Tuemme toimintaasi ja sopeutamme suunnitelmat osaksi kestävän kehityksen strategiaanne.

1. Tarvekartoitukset

Innovatiivinen ilmailu kasvaa lähivuosina merkittävästi. Jo nyt dronepalveluita käytetään runsaasti kaupungeissa, mutta pääasiassa näköyhteyden sisällä. Suurin dronepalveluiden kasvu tulee siitä, että dronet alkavat lentää myös pidempiä matkoja – ensin haja-asutusalueilla, ja vaiheittain myös kaupungeissa.

 

Dronet keräävät ympäristöstä dataa digitaalisia kaksosia varten ja tuottavat päätöksenteon tueksi moninaista tietoa. Myös dronelogistiikka yleistyy ja sen avulla alueesi yritykset voivat luoda aivan uudenlaisia palveluja ja nopeuttaa tavaraliikennettä. Terveydenhuollossa droneja on jo jonkin aikaa maailmalla käytetty kuljettamaan kiireellisiä tavaroita ja lääketieteellisiä näytteitä. Tulevaisuudessa myös ihmisiä kuljetetaan uudenlaisilla ilma-aluksilla, jotka ovat hiljaisempia kuin nykyiset helikopterit ja saavat käyttövoimansa sähköstä tai vedystä. Ihmisiä kuljettavat ilma-alukset rantautuvat ensiksi isoihin megakaupunkeihin, mutta tulevaisuudessa ne tulevat olemaan osa pienempienkin kaupunkien arkea.

 

Dronet ovat osaratkaisu kestävään kehitykseen. Droneilla voidaan hillitä hiilijalanjäljen kasvua ja luoda tasavertaisempia palveluita kansalaisille.

 

Tarvekartoituksissa selvitetään, kuinka merkittävänä alueen yritykset, kunta ja muut sidosryhmät kokevat dronet ja dronelogistiikan tarpeellisuuden. Voidaan myös arvioida, kuinka moni alueen toimija hyötyisi erilaisista dronepalveluista, kuten dronelogistiikasta, ja millä alueilla palveluiden tarve on merkittävintä. Kartoitukset auttavat kuntaa tai maakuntaa päättämään, millaisessa roolissa kunnan tai maakunnan kannattaa jatkossa olla dronepalveluiden kehittämisessä.

 

Innoavia tarjoaa kahta erityyppistä tarvekartoitusta: innovatiivisten lentopalveluiden tarvekartoitukset ja innovatiivisten kuljetuspalveluiden tarvekartoitukset.

 

A. Innovatiivisten lentopalveluiden tarvekartoitukset

 

Innovatiivisiin lentopalveluihin kuuluu dronejen käyttö erilaisissa lentotoiminnoissa, joilla ympäristöstä kerätään dataa päätöksenteon tueksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tie- ja rakennustyömaiden laadunvalvonta ja edistymisen seuranta, maanmittaustoiminta, sähkönjakeluverkoston tarkastukset, puistoalueiden huoltotarpeen määrittäminen, kattojen ja julkisivujen kuntotarkastukset sekä katujen lumensiirtotarpeen suunnittelu.

 

Erilaisia innovatiivisia lentopalveluita on lukuisia. Niissä hyödynnetään monia eri sensoriteknologioita, tavallisista digikameroista laserkeilaimiin ja näkymättömän aallonpituuden sensoreihin. Kerätyn datan analysoinnin jälkeen tieto voidaan siirtää osaksi digitaalista kaksosta tai tiedon valossa voidaan tehdä mitattuun tietoon perustuvia päätöksiä.

 

Innovatiivisten lentopalveluiden tarvekartoituksessa selvitetään, millaista tarvetta kunnan sidosryhmillä on hyödyntää droneja toiminnassaan ja millaista etua alueen yritykset, kunnat ja muut sidosryhmät voivat saada lentopalveluista.  

 

B. Innovatiivisten kuljetuspalveluiden tarvekartoitukset

 

Innovatiivisiin kuljetuspalveluihin lukeutuvat dronelogistiikka sekä ihmisten kuljetukseen kehitetyt uudet ilma-alukset. Dronelogistiikka ja ihmisten kuljettaminen voi olla kunnan sisällä tapahtuvaa kuljetusta, alueellista kuljetusta tai kansainvälistä pitkän kantaman kuljetusta.

 

Ihmisiä kuljettavat Ilma-alukset yleistyvät kymmenen vuoden aikajänteellä aluksi isoissa megakaupungeissa, mutta dronelogistiikka tulee osaksi pienempiäkin kuntia nopeasti. Innovatiivisten kuljetuspalveluiden tarvekartoituksessa selvitetään, millainen tarve alueen yrityksillä ja toimijoilla, kuten SOTE-palveluilla, on dronelogistiikapalveluiden käytölle, mihin alueisiin tarve kohdistuu ja mikä on palvelun ennakoitu käyttöaste.

 

Tarvekartoituksen avulla kunnat ja maakunnat oppivat ymmärtämään millainen merkitys dronelogistiikalla on omalla alueella ja missä sille on eniten tarvetta.

 

2. Selvitykset ja tiekartat

 

Selvitys antaa kunnille tai maakunnille kuvan innovatiivisten ilmailupalveluiden merkityksestä liike-elämälle, kunnille ja asukkaille.

 

Selvityksessä määritetään alueellinen innovatiivisten ilmailupalveluiden kasvuennuste seuraavalle vuosikymmenelle, sekä ilmailupalveluiden sosioekonomiset vaikutukset. Lisäksi selvityksessä kartoitetaan vaikutukset hiilijalanjälkeen, alueen tai maakunnan palveluihin (esimerkiksi SOTE- palveluihin), sekä yritysten kilpailukykyyn. Vaikutusarvioiden lisäksi selvityksessä luodaan tiekartta toimenpiteille erilaisissa rooleissa; seuraaja, arvon etsijä, mahdollistaja tai  edelläkävijä.

 

Selvitys voi keskittyä joko Innovatiivisiin lentopalveluihin, innovatiivisiin ilmakuljetuksiin tai molempiin. Tämän lisäksi selvitys voi kattaa kaikki tai vain tietyn osan ilmakuljetuksien vaihtoehdoista. Selvitys voi esimerkiksi kattaa pelkästään kunnan sisällä tapahtuvan dronelogistiikan vaikutukset tai koko maakunnan alueelliset vaikutukset myös kansainvälisessä ilmakuljetusliikenteessä.

 

3. Proof-of-Concept ja pilottihankkeet

 

Dronet voivat kerätä dataa ympäristöstä monella erilaisella sensoriteknologialla ja analysoitavasta datasta voidaan tuottaa tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi kaupungin digitaliseen kaksoseen.

 

Dronelogistiikka voi tuoda alueelle uutta kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja kustannussäästöjä. Tunnistettujen hyötyjä varmistamiseksi on joskus hyvä tehdä kokeiluja oikeassa ympäristössä. Olemme kokeiluhankkeiden ammattilaisia, meillä on kokemusta lähes sadasta dronekokeilusta. Olemme työstäneet niin ikään kansainvälisiä dronelogistiikkakokeiluja, samoin ilmataksikokeiluja lentokentillä. Meillä on erittäin vahva osaaminen vaativista BVLOS-lennoista (näköyhteyden ulkopuolella) ja turvallisuudesta.

 

Proof-of-Concept, eli soveltuvuusselvityksissä ja pilottihankkeissa teemme tarvittaessa vaadittavat riskiarviot ja/tai tuemme valittua droneoperaattoria tässä. Voimme järjestää lain vaatimat toimintaluvat tai tukea valittua droneoperaattoria lupaprosessissa.

 

Olemme toteuttaneet ja valvoneet lukuisia lentokokeiluja eri droneoperaattorien kanssa Suomessa sekä muissa EU-maissa. Näiden kokemusten perusteella arvioimme kunkin kokeiluun osallistuvien droneoperaattorien ammattitaidon ja kyvykkyyden tuottaa turvallisesti aiotut lento-operaatiot.

 

Määritämme ennen hankkeen aloittamista kokeilun tavoitteet ja miten tavoitteita hankkeen aikana mitataan. Hankkeen aikana olemme varmistamassa hankkeessa tehtävien lentojen turvallisuuden, mutta pidämme myös huolen, että lentojen aikana tavoitteet tulee mitatuiksi. Hankkeen jälkeen koostamme raportin, jossa arvioidaan, miten tavoitteet hankkeen aikana saavutettiin.

 

Hankkimalla palvelun meiltä voit olla varma, että hankkeessa pidetään korkeaa turvallisuustasoa ja toimitaan säädösten mukaisesti.Varmistat myös, että tavoitteet tulevat hankkeen aikana varmasti mitattua.

Kiinnostuitko?

Keskustellaan hetki, siitä se lähtee. Kuulet, millaisia mahdollisuuksia miehittämättömällä ilmailulla voi olla toiminnallesi.

bottom of page